Kloxo rất hay lỗi, và lỗi nhiều nhất chính là vụ website gặp Internal Server Error khi chạy suPHP.
Để an toàn, chúng tôi luôn chọn suPHP cho các máy chủ mà mình cài đặt.
Nếu bạn chạy lệnh yum list php và thấy php.x86_64 5.2.17-13 installed thì chuyển sang suPHP trong phần Webserver Config của Kloxo thì sẽ gặp lỗi này.
Nguyên nhân là do php-cgi ở phiên bản này được thiết kế cho php-fpm. Lỗi này xuất hiện khi chạy fastcgi với lighttpd và suphp cho apache.
Phương án xử lý là chúng ta sẽ downgrade PHP xuống.
Các bước như sau:
I. ĐỐI VỚI APACHE
1. Sao lưu php.ini

cd /etc
yes | cp -rf php.ini php.ini.bck
cd /


2. Hạ PHP xuống phiên bản cũ

rpm -e –nodeps php
rpm -e –nodeps php-cli
rpm -e –nodeps php-common
rpm -e –nodeps php-fpm
yum install php-5.2.17-1

3. Copy sang phiên bản cũ

yes | cp -rf /usr/bin/php /usr/bin/php_pure
yes | cp -rf /usr/bin/php-cgi /usr/bin/php-cgi_pure

4. Làm cho suphp nhận phiên bản cũ như là phiên bản mới

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/file/
yes | cp -rf etc_suphp.conf etc_suphp.conf.orig
sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure”/’ etc_suphp.conf
cd /etc
sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure”/’ suphp.conf

5. Khôi phục php.ini

yes | cp -rf php.ini.bck php.ini
cd /

6. Nâng cấp trở lại

yum upgrade php*

7. Khởi động lại server

reboot

II. ĐỐI VỚI LIGHTTPD
Rất đơn giản, bạn chạy lần lượt các lệnh sau

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/lib/domain/web/driver
yes | cp -rf web__lighttpdlib.php web__lighttpdlib.php.orig
sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi\\”/\/usr\/bin\/php-cgi_pure\\”/’ web__lighttpdlib.php
cd /home/httpd
sed -i ‘s/\/usr\/bin\/php-cgi/\/usr\/bin\/php-cgi_pure/’ nobody.sh
cd /
Chúc các bạn thành công

ĐĂNG BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here